http://nattaruja.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

สถิติ

เปิดเว็บ07/08/2010
อัพเดท01/02/2016
ผู้เข้าชม219,450
เปิดเพจ468,784

ผลงาน คศ.๓

ใบงานและแบบทดสอบ

การศึกษา-วิชาการ

วิทยาศาสตร์สาระ

ห้องเว็บมาสเตอร์

iGetWeb.com
AdsOne.com

๑ ส่วนหน้า

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางณัฐรุจา  สร้อยสูงเนิน 

ครูชำนาญการ  โรงเรียนสว่างแดนดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 


ประกาศคุณูปการ

 

                   การรายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ฉบับนี้ สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี  ด้วยความกรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย  พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณ นายทอง  ธารานุกูล  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสว่างแดนดิน   ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย   ขอกราบขอบพระคุณ  นางจิราพร  ด้วงประสิทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน   นายสมาน  รัตนวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  2  และผู้ช่วยศาสตราจารย์รักทรัพย์  แสนสำแดง  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ยินดีรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้

                   ขอขอบพระคุณ  รองผู้อำนวยการทั้ง  4  ฝ่าย  คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ที่ให้ความร่วมมือ  แนะนำ ช่วยเหลือสนับสนุน และให้กำลังใจในการจัดทำผลงานในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

                   ขอขอบคุณ  ครอบครัว “สร้อยสูงเนิน” อันเป็นที่รัก ที่ให้ความรัก ความอบอุ่น  และ

ให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดตลอดมา  คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นผลจากการทำผลงาน

ทางวิชาการในครั้งนี้  ผู้ศึกษาขอมอบให้แก่บิดา-มารดา ที่ให้ชีวิตและสติปัญญา  ให้ความรัก ความหวัง กำลังใจในการทำงานและดำรงชีวิตตลอดจนบูรพาจารย์ที่มีส่วนในการสร้างพื้นฐานการศึกษาแก่ผู้ศึกษา

 

 

                                                                                                                นางณัฐรุจา  สร้อยสูงเนิน


ชื่อเรื่อง          การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                         วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

 

ผู้ศึกษา            นางณัฐรุจา  สร้อยสูงเนิน

 

ปีที่ศึกษา         2550

 

บทคัดย่อ

 

                   วิทยาศาสตร์  มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมแห่งโลกปัจจุบัน และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่าง ๆ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย ดังนี้   1)  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   

2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่สร้างขึ้น  กลุ่มเป้าหมาย    ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2   โรงเรียนสว่างแดนดิน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  2  ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา 2550   จำนวน  1   ห้องเรียน  มีนักเรียน  จำนวน  47 คน  ได้มาโดย  วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  8  หน่วยการเรียน   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย  แบบเลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่  0.23   ถึง  0.65   มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.87   3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

                   ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้

                         1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ   86.27/84.73

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80

                         2)  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.689

                         3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  รายด้าน  อยู่ในระดับ  มากที่สุด  1  ด้าน  คือ   ด้านการประเมินผล   อยู่ในระดับ มาก  4  ด้าน  คือ  ด้านบทนำ  ด้านเนื้อหา  ด้านรูปแบบการนำเสนอ   และด้านปฏิสัมพันธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

                   โดยสรุป  บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนสื่อที่มีคุณภาพ  และนำไปใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

สารบัญ

 

บทที่                                                                                                                                                                     หน้า

 

1    บทนำ  ..................................................................................................................................

1

 

ภูมิหลัง  ...........................................................................................................................  

1

 

ความมุ่งหมายของการศึกษา  ...........................................................................................   

4

 

สมมุติฐานของการศึกษา  ................................................................................................  

5

 

ความสำคัญของการศึกษา  ...............................................................................................  

5

 

ขอบเขตของการศึกษา  ....................................................................................................  

5

 

กรอบแนวคิดของการศึกษา  ............................................................................................ 

6

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  ............................................................................................................ 

6

 

 

2    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ........................................................................................... 

8

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ..........

8

 

 

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์  ....................................................................................

9

 

 

ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์  .........................................................

9

 

 

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  .................................................

10

 

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ....................................................................................

10

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  ช่วงชั้นที่  3  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3)  ....................

11

 

 

คุณภาพผู้เรียน  ..........................................................................................................

13

 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้  ........................................................................................

14

 

 

คำอธิบายรายวิชา  ......................................................................................................

15

 

 

หน่วยการเรียนรู้  .......................................................................................................

16

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์  ......................................................................................................

17

 

 

ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์  .......................................................................

17

 

 

หลักการพื้นฐานของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ...............................................................

18

 

 

หลักจิตวิทยากับบทเรียนคอมพิวเตอร์  ......................................................................

20

 

 

ข้อดีและข้อจำกัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์  .............................................................

22

 

 

ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ............................................................................

24

บทที่                                                                                                                                                                     หน้า

 

 

 

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  .........................................................

25

 

 

ข้อควรคำนึงถึงในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  ..................................................

32

 

การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์  .....................................................................

35

 

 

การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational  Approach)  ............................................

35

 

 

การหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  (Empirical  Approach)  .......................................

36

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ........................................................................

38

 

 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ...................................................................

38

 

 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  .................................................................................

38

 

 

ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  .........................................

38

 

 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ....................................................

39

 

 

คุณลักษณะที่ดีของการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  .....................

40

 

การหาค่าดัชนีประสิทธิผล  .............................................................................................

41

 

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  ............................................................................................

42

 

 

ความหมายของความพึงพอใจ  ..................................................................................

42

 

 

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ  ....................................................................

43

 

 

การวัดความพึงพอใจ  ................................................................................................

43

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ..........................................................................................................

47

 

 

งานวิจัยในประเทศ  ...................................................................................................

47

 

 

งานวิจัยต่างประเทศ  .................................................................................................

48

 

 

3    วิธีดำเนินการศึกษา  ..............................................................................................................

51

 

สภาพทั่วไปและการดำเนินงานของโรงเรียนสว่างแดนดิน  ............................................

51

 

กลุ่มเป้าหมาย  ...................................................................................................................

54

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ..............................................................................................

54

 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  .......................................................

55

 

 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  .................................................................................

55

 

 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ...................................................

60

 

 

การสร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  ...............

64

 

วิธีดำเนินการทดลอง  ......................................................................................................

65

บทที่                                                                                                                                                                     หน้า

 

 

แบบแผนและวิธีดำเนินการในการศึกษา  ........................................................................

66

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  .............................................................................................

66

 

การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล  ............................................................................

66

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ......................................................................................

67

 

 

4    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  .........................................................................................................

70

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  .........................................................

70

 

ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ..................................................................

70

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ....................................................................................................

71

 

 

ตอนที่  1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ................................

71

 

 

ตอนที่  2  วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ......................

74

 

 

ตอนที่  3  วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย

 

 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์  .........................................................................................

75

 

 

5    สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  ..............................................................................

77

 

ความมุ่งหมายของการศึกษา  ...........................................................................................

77

 

สมมุติฐานของการศึกษา  ................................................................................................

78

 

ความสำคัญของการศึกษา  ...............................................................................................

78

 

ขอบเขตของการศึกษา  ....................................................................................................

78

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ..............................................................................................

79

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  .........................................................................................................

79

 

สรุปผลการศึกษา  ............................................................................................................

80

 

อภิปรายผล  .....................................................................................................................

81

 

ข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษา  ...........................................................................................

84

 

ข้อเสนอแนะ  ...................................................................................................................

84

 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  .....................................................

84

 

 

ข้อเสนอแนะในการสร้างและใช้โปรแกรมในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  ........

85

 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  ........................................................................

85

 

บทที่                                                                                                                                                                     หน้า

 

บรรณานุกรม  ............................................................................................................................

86

 

 

ภาคผนวก  ..................................................................................................................................

92

 

ภาคผนวก  ก  ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และ  คู่มือการใช้งาน  ......

93

 

ภาคผนวก  ข  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ   และ

 

 

 

ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ  ..............................................

102

 

ภาคผนวก  ค  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และเฉลย  .........................

106

 

ภาคผนวก  ง  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B)  และค่าความเชื่อมั่น  ของแบบทดสอบ

 

 

 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  .......................................................................................

117

 

ภาคผนวก  จ  แบบทดสอบย่อยหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียน  และเฉลย  ....................

119

 

ภาคผนวก  ฉ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน

 

 

 

คอมพิวเตอร์  .............................................................................................................

141

 

ภาคผนวก  ช  คะแนนจากการทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

 

 

 

และคะแนนจากทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ....................................

147

 

ภาคผนวก  ซ  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ  .............................................

157

 

ภาคผนวก  ฌ  หนังสือเผยแพร่ผลงาน  ............................................................................

163

 

ภาคผนวก  ญ  หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงาน  .........................................................

176

 

 

ประวัติย่อของผู้ศึกษา  ................................................................................................................

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ ตาราง

 

ตาราง                                                                                                                                                                  หน้า

 

 

1    หน่วยการเรียนรู้รายวิชา  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา  160  ชั่วโมง  .........

16

 

2    เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความพึงพอใจ  ...................................................................

46

 

3    วิเคราะห์ความสอดคล้อง  ระหว่างสาระการเรียนรู้  ความคิดรวบยอดและผลการเรียนรู้

 

 

 

ที่คาดหวัง   เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  ................................................................

55

 

4    การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ....................

61

 

5    การทดลองแบบ   One  Group  Pre-test,  Post-test  Design   ..........................................

66

 

6    ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน จากการทำแบบทดสอบย่อย

 

 

 

หลังเรียน  ...................................................................................................................

71

 

7   คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนด้วย

 

 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ...................................................................

72

 

8   ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ...............................................

74

 

9   ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  .................................................

74

 

10   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

 

 

 

การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  ...........................................................................

75

 

11   แสดงผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   โดยผู้เชี่ยวชาญ  ..............

106

 

12    เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  …..........................................................

117

 

13   แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกข้อสอบรายข้อ ( B )  และค่าความเชื่อมั่น  (rcc

 

 

 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ............................................................

119

 

14   เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน หน่วยที่  1-8  ...............................................................

141

 

15   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

 

 

 

การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์   .......................................................................

146

 

16   คะแนน จากการทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียน  ............................

149

 

17   คะแนนแบบทดสอบย่อย จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  หลังเรียน  ................

150

 

18   คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน  ...........

152

 

19   คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แยกเป็นแต่ละคน ก่อนเรียน  ................. 

153

 

20   คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แยกเป็นแต่ละคน หลังเรียน  ................. 

155

 

 

 

สารบัญ  ภาพประกอบ

 

ภาพประกอบ                                                                                                                                      หน้า

 

 

1    แผนผังที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  .....................................................................

6

 

2    แผนผังทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบจงใจกระทำของสกินเนอร์  .......................................

20

 

3   ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์  ..................................................................................

21

 

4   แบบจำลองการออกแบบคอมพิวเตอร์ ของ  Roblyer  และ  Hall  ....................................

27

 

5   แบบจำลองการออกแบบคอมพิวเตอร์  ของ  Alessi  และ  Trollip  ..................................

29

 

6   วิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ของทักษิณา  สวนานนท์  ............................................

30

 

7   ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ของสานนท์  เจริญฉาย  .......................................

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view